Arhiva POS-DRU

Comunicat presa - lansare portal proiect ID 57406

Comunicat presa - lansare portal proiect ID 57406

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Titlul proiectului: „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”

Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/57406

Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI

Botosani, 29 mai 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea portalului http://tic.isjbotosani.ro, dedicat dezvoltării competenţelor personalului didactic din mediul urban şi rural, în cadrul proiectului „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional” Portalul este creat atât pentru informare şi diseminare a rezultatelor proiectului pe scară largă, cât şi pentru a constitui o comunitate virtuală a beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului, fiind încurajată comunicarea în timp real. Iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, Casa Corpului Didactic Maramureş, Casa Corpului Didactic Botoşani, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi SIVECO Romania, şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul vizează formarea a 5.400 de cadre didactice, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea competenţelor personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile a cadrelor didactice cu ajutorul instrumentelor digitale şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din educaţie.

Obiectivul general se aliniază cerinţelor Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 care promovează dezvoltarea socio-economică a României, bazată pe cunoaştere, în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene, şi ale POS DRU - prin corelarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă.

În contextul acestui obiectiv, schimbul de experienţă şi formarea continuă pe o platformă colaborativă on-line, precum şi încurajarea accesului şi a participării profesorilor la oportunităţile oferite de proiect prin diseminarea rapidă informaţiilor, sunt esenţiale. Astfel, odată cu lansarea portalului, cei 5.400 de profesori din grupul ţintă al proiectului îşi vor crea conturi de utilizator pe platforma online pentru a participa la sesiunile de suport la distanţă şi pentru a beneficia de resursele în format electronic puse la dispoziţia lor.

După parcurgerea integrală a cursurilor de către cadrele didactice şi după finalizarea proiectului, platforma online va fi constant actualizată cu informaţii, ştiri şi resurse utile, precum şi cu linkuri la cursuri specializate pentru profesori, constituind un pachet important de resurse şi noutăţi, oricând la dispoziţia celor interesaţi. Portalul susţine creşterea numărului cadrelor didactice din grupul ţintă formate şi certificate pe modulele de curs, precum şi dezvoltarea oportunităţilor de carieră a acestora. Mai mult decat atât, crearea unei platforme de conţinut digital la nivel naţional va asigura diseminarea rapidă a informaţiilor în sistemul de învăţământ, deoarece cursurile online dezvoltate în cadrul proiectului vor ramane la dispoziţia tuturor cadrelor didactice.

Platforma creată va fi actualizată şi îmbogăţită în permanenţă, pe baza observaţiilor şi propunerilor utilizatorilor cadre didactice, în funcţie de nevoile lor de formare şi de necesitaţile de dezvoltare profesională. Platforma online va oferi zone şi funcţii de colaborare şi comunicare tematice între profesori, ceea ce va sprijini actualizarea continuă a acesteia cu resurse educaţionale. Punerea în practică a conceptului de educaţie permanentă reprezintă una dintre priorităţile sistemului nostru de educaţie, fiind un mijloc de racordare a formării profesionale la noile cerinţe ale societăţii bazate pe cunoaştere.

Date de contact:

Prof. Daniel Constantin Cojocariu, Responsabil cu activităţile de diseminare, imagine, feedback şi comunicare

e-mail: office.isjbt@gmail.com

tel : 0231.584050, 0231.584051, 0231.584052 ; fax : 0231.584052

website: www.isjbotosani.ro