Apeluri naţionale

LLP – Programul Sectorial Leonardo da Vinci, runda 2013

Termenele limită pentru acţiunile Leonardo da Vinci sunt:

- Leonardo da Vinci: proiecte multilaterale, rețele și măsuri adiacente; proiecte pentru transfer de inovare - 31 ianuarie 2013;

- Leonardo da Vinci: mobilitate (inclusiv certificatul de mobilitate Leonardo da Vinci) - 1 februarie 2013;

- Leonardo da Vinci: parteneriate - 21 februarie 2013.

Proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci – Acțiuni şi Grupuri Țintă:

- IVT (Initial Vocational Training) – actiune al cărui grup țintă sunt persoanele aflate în formare profesională inițială, ucenici, elevi în formare profesională, formabili (cu excepția celor din învățământul superior);

- PLM (People on the Labour Market) – acțiune al cărui grup țintă sunt angajații, liber‐profesioniştii sau şomerii (inclusiv absolvenți de învățământ universitar care nu urmează orice altă formă de învățământ). Plasamentele pentru IVT şi PLM constau într‐o perioadă de formare profesională şi/sau experiență de muncă în cadrul unei întreprinderi sau al unei instituții de formare dintr‐o altă țară participantă la program.

- VETPRO (Vocational Educational Training for Professionals) – acțiune al cărui grup țintă sunt persoanele responsabile cu formarea profesională şi/sau cu resursele umane. Un proiect privind mobilitatea profesioniştilor în educație şi formare profesională se concentrează pe transferul, îmbunătățirea şi actualizarea competențelor şi/sau a metodelor şi a practicilor inovatoare din domeniul formării profesionale.

Pentru acțiunea IVT: colegiile naționale teoretice şi liceele teoretice (instituții de educație generală) sunt instituții eligibile doar dacă au în planul de şcolarizare clase de profil la absolvirea cărora elevii vor dobândi un atestat profesional, iar proiectele trebuie să se adreseze elevilor acestor clase; în cazul liceelor şi colegiilor din filiera tehnologică şi cea vocațională, în formularul de candidatură, la descrierea profilului liceului trebuie specificate specializările din planul cadru al liceului.

Pentru acțiunea VETPRO: aplicațiile trebuie să se adreseze doar participanților care sunt formatori sau profesori în domeniul VET sau care sunt responsabili cu resursele umane în diverse instituții/organizații/companii şi să prevadă un număr maxim de 10 participanți din staff‐ul propriu; în cazul în care sunt propuse de licee/colegii din filiera tehnologică sau vocațională, proiectele trebuie să se adreseze profesorilor şi/sau maiştrilor instructori care predau disciplinele de profil tehnologic sau vocațional, specifice instituției respective, iar în formularul de candidatură, la descrierea profilului liceului trebuie specificate specializările din planul cadru al liceului/colegiului. Profesorii care predau discipline de cultură generală pot participa la mobilități VETPRO numai dacă sunt metodişti, formatori (cu atestat de formator), inspectori iar tema proiectului este legată de formarea profesională.

Atenţie: Numai două aplicații pentru mobilități LdV pot fi depuse de o instituție, pe grup țintă. Dacă o instituție depune mai mult de două aplicații, AN va solicita alegerea celor două aplicații care vor rămâne în competiție. In lipsa unui răspuns în scris din partea aplicantului, în termenul impus, AN va declara ineligibile toate aplicațiile LdV Mobilități depuse de acea instituție.

Candidatura presupune:

- trimiterea on‐line a formularului de candidatură completat în limba română, conform instrucțiunilor (care trebuie respectate cu strictețe) din Ghidul de completare şi trimitere on‐line a candidaturii.

- trimiterea prin poştă a următoarelor documente:

- formularul tip de candidatură, tipărit după trimiterea on‐line, semnat de reprezentantul legal al instituției şi ştampilat – (2 exemplare, în original, îndosariate fiecare exemplar într‐un dosar cu şină);

- scrisorile de intenție ale instituțiilor partenere, în formatul impus de Comisia Europeană (vezi formularul de candidatură), semnate şi ştampilate (dacă instituțiile respective au ştampilă) – 2 exemplare;

Se accepta şi copii ale scrisorilor, urmând ca la contractarea proiectului – dacă acesta este aprobat – beneficiarul să prezinte scrisori originale de la toate organizațiile implicate în proiect (atât de la cele intermediare, cât şi de la cele de primire).

Toate documentele candidaturii vor fi puse într‐un SINGUR plic format A4.

Pe plic se va scrie obligatoriu, pe lângă adresa destinatarului şi a expeditorului, “Pentru Programul Leonardo da Vinci ‐ Mobilitate”. În cazul excepțional în care nu a fost posibilă trimiterea on‐line a candidaturii, aceasta se va trimite prin e‐mail la adresa leonardo.romania@yahoo.com .

Termenul limită pentru depunerea candidaturii (atât on‐line, cât şi a dosarului de candidatură care se trimite doar prin poştă) este: 1 FEBRUARIE 2013 (data poştei în cazul dosarului). Adresa de expediere a dosarului de candidatură este: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale, Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, et. 3, sector 4, cod postal 040205, România.

N.B. Reglementările din Apelul Național completează, fără să înlocuiască, Apelul European pentru Propuneri de Proiecte 2013 EAC/07/12 – Lifelong Learning Programme (LLP) 2012/C232/04. Pentru a cunoaşte în totalitate criteriile de eligibilitate, de excludere, de selecție, de acordare a finanțării, precum şi prioritățile europene şi naționale, vă rugăm să consultați atât prezentul Apel, cât şi Apelul European pentru Propuneri de Proiecte 2013 (Priorități strategice), Ghidul LLP 2013: Partea I ‐ Precizări generale, Ghidul LLP 2013: Partea IIa ‐ Sub‐programe şi acțiuni, Ghidul LLP 2013: Partea IIb ‐ Explicații pe fiecare acțiune în parte. Atât Apelul European 2013 cât şi Ghidul LLP 2013 sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm