Arhiva POS-DRU

Anunt selectie parteneri proiect POSDRU-DMI 2.2.

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum si ale Ordinului 2548/2009,

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoşani, cu sediul în Str. Nicolae Iorga nr. 28, cod 710213, Botoşani, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2.2.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (DMI) 2.2.

Obiectivul general al proiectului - prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru componenta remediala/corectivă și pentru componenta preventivă, prin adoptarea unor strategii, planuri de acțiune, abordări informatice moderne (TIC) și programe educaționale integrate de furnizare a competențelor și abilităților de bază, într-un sistem educațional deschis și incluziv, în contextul dezvoltării durabile a societății informaționale bazată pe cunoaștere și progres tehnologic din regiunea Nord-Est.

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activități eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activitățile transversale, adică managementul proiectului, achizițiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.

Activitatile principale ale proiectului sunt următoarele:

A1. Management de proiect

A2. Informare şi publicitate - activităţi de informare, diseminare şi promovare a proiectului

A3. Proiectarea şi desfăşurarea programului pentru formarea şi perfecţionarea personalului pentru operaţiunile remedial/corectivă şi preventivă

A4. Pregatirea, organizarea şi desfăşurarea programului pentru componenta remedial/corectivă

A5. Pregatirea, organizarea şi desfăşurarea programului pentru componenta preventivă

A.6 Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor TIC inovatoare utilizate in cadrul activităţilor preventive şi remedial-corective

Partenerii vor participa la implementarea tuturor activităţilor alături de solicitant.

Profilul partenerilor

Condiţii generale de eligibilitate:

Organizatie cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent).

Trebuie să nu se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul conditii generale.

Condiţii specifice

Activitate relevantă in domeniul proiectelor, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei din care sa rezulte experienţa de minim 2 ani în implementarea de proiecte finanţate din fondurile europene, în calitate de solicitant sau partener – menţionarea numelui proiectului şi numărului contractului de finanţare. Partenerii naţionali vor fi implicaţi în toate cele trei aspecte prezentate mai jos: Implementarea proiectului ; Furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale ; Finanţarea proiectului.

Organizatiile interesate să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenție, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU 2.2” la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Botoşani - Str. Nicolae Iorga nr. 28, cod 710213, Botoşani, până la data de 27.07.2013 (data postei).

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de catre comisia de evaluare numită în acest sens de catre conducerea Inspectoratului. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe Inspectoratului Școlar Judeţean Botoşani.

Descarcăre documente:

scrisoare-intenţie

fişa-descriere-parteneri

 

Inspector Şcolar General,

Prof. Mihaela Huncă