Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Home

Informaţii privind acordarea subvenţiei de 700 lei pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare

Prin O.M.E.N. nr. 4871/05.11.2014 a fost aprobată metodologia privind implementarea proiectului sistemic „Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea dezvoltării profesionale pentru personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat şi universitar de stat, din toate regiunile de dezvoltare, în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional. Conform art. 3 alin.1 al Metodologiei, prin personal didactic beneficiar al subvenţiei, se înţelege: •personalul didactic de predare, inclusiv cel care beneficiază de prevederile art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, încadrat cu cel puţin 1/2 normă/post în învăţământul preuniversitar de stat, indiferent de forma de încadrare şi angajare; •personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar de stat, care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, fără obligaţie de catedră, dar care are dreptul de a desfăşura activităţi didactice în regim de plată cu ora, încadrat cu cel puţin 1/2 normă/post în învăţământul preuniversitar de stat, indiferent de forma de încadrare şi angajare; •personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control şi profesorii – metodişti din casele corpului didactic, indiferent de forma de încadrare şi angajare (cu excepţia persoanelor angajate ale Beneficiarului Proiectului - Ministerul Educaţiei Naţionale- , indiferent de forma de angajare/încadrare, respectiv persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, pentru participarea la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ); •personalul didactic auxiliar încadrat cu cel puţin 1/2 post în învăţământul preuniversitar de stat, indiferent de forma de încadrare şi angajare; •personalul didactic de predare/cercetare, personalul didactic auxiliar/cercetare din universităţi, biblioteci universitare şi biblioteci centrale universitare, încadrat cu cel puţin 1/2 normă/post, indiferent de forma de încadrare şi angajare. Grupul-ţintă al proiectului, în cazul învăţământului preuniversitar, îl reprezintă personalul didactic încadrat şi salarizat în toate unităţile/instituţiile preuniversitar de stat care se încadrează în prevederile de mai sus şi care, la data constituirii grupului ţintă, desfăşoară activitate pe cel puţin 1/2 normă/post în aceste unităţi/instituţii, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de forma de încadrare: pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, prin detaşare, în regim de cumul sau plata cu ora. Pentru realizarea obiectivelor proiectului, la demararea acestuia, fiecărei persoane din grupul-ţintă, din categoria personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat şi universitar de stat, i se va acorda o subvenţie, sub formă de sumă forfetară în cuantum de 700 lei, pentru dezvoltare profesională. Subvenţiile vor ajunge în posesia beneficiarilor din grupul-ţintă începând cu data de marţi, 11 noiembrie 2014.

Document atasat: