Gradul I

Informatii privind gradul didactic I 2020 si 2021

GRADUL DIDACTIC I – sesiunea 2019-2021

- 1-12 octombrie 2018: depunerea cererilor și a dosarelor la unitățile școlare, obținerea acordului consiliului profesoral, verificarea existenței şi legalității documentelor din dosarele de înscriere precum şi a îndeplinirii condițiilor de înscriere de către conducerile unităților de învățământ;

- 15-19 octombrie 2018: predarea cererilor şi a dosarelor la Inspectoratul Școlar Județean Botoşani de către directorul/ responsabilul comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră / delegatul unității de învățământ, conform programării.

Dosarul pentru înscriere la gradul didactic I trebuie să conțină următoarele documente așezate în ordine:

a) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii, conform Anexei 11, la metodologia de formare continuă;

b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;

b1) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ;

c) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de gradul II se va depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare;

d) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari;

e) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;

f) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;

g) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;

h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.

Cadrele didactice care au obţinut media 10,00 la examenul de acordare a gradului didactic II au dreptul de a susţine inspecţia curentă I în perioada de înscriere la gradul didactic I (1-31 octombrie 2018). Aceste cadre didactice pot solicita efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ unde funcţionează, în perioada 1-5 octombrie 2018. După validarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cererile se vor înainta către Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani până la data de 10 octombrie 2018 în vederea realizării inspecţiei şi depunerii dosarului de înscriere. Pentru cadrele didactice care se înscriu la gradul I, cererea va fi însoţită de documentul care atestă absolvirea examenului de grad II cu media 10.

GRADUL DIDACTIC I – sesiunea 2020-2022 

1-12 octombrie 2018- preînscriere prin depunerea unei cereri la unitățile școlare și validarea în consiliul de administrație; - 15-19 octombrie 2018 predarea cererilor la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani de către directorul/ responsabilul comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră / delegatul unității de învățământ, conform programării.

cerere de înscriere

cerere de preinscriere

fișa