Gradul II

Informatii privind gradul didactic II -2020 si 2021

GRADUL DIDACTIC II

- sesiunea 2020 - 1-12 octombrie 2018:

depunerea dosarelor la unitățile școlare, verificarea existenței şi legalității documentelor din dosarele de înscriere precum şi a îndeplinirii condițiilor de înscriere de către conducerile unităților de învățământ;

- 15-19 octombrie 2018: predarea dosarelor de înscriere la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani de către directorul/ responsabilul comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră / delegatul unității de învățământ, conform programării.

Dosarul pentru înscriere la gradul didactic II trebuie să conțină următoarele documente așezate în ordine:

a) fişa de înscriere completată, confirmată de conducerea şcolii, conform anexei 5 la metodologia de formare continuă;

b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;

c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ;

d) copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare în învăţământ, se vor depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare;

e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;

f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;

g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;

h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/ acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.

i) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

Cadrele didactice care au obţinut media 10,00 la examenul de obținere a definitivării în învățământ, sesiunea 2018 pot solicita efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ unde funcţionează, în perioada 1-12 octombrie 2018. 

GRADUL DIDACTIC II - sesiunea 2021 -

1-12 octombrie 2018: preînscriere prin depunerea unei cereri la unitățile școlare și validarea în consiliul de administrație;

- 15-19 octombrie 2018: predarea cererilor de preînscriere la Inspectoratul Școlar Județean Botoşani de către directorul/ responsabilul comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră / delegatul unității de învățământ, conform programării.

cerere înscriere

cerere preinscriere

fisa