Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Mobilităţi

ANUNT PRETRANSFER 2020

Conform Art. 53, alin. (2) din Metodologia cadru: Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (7) din metodologie: dacă persoana respectivă a obținut nota/media minimă 7 (șapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învățământul preuniversitar sau dacă a avut media minimă 7 (șapte) la repartiția guvernamentală în învățământul preuniversitar ori dacă a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la un concurs de titularizare în învățământul preuniversitar de stat după ce a dobândit titularizarea în mediul rural, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat. În cazul în care un cadru didactic titular în mediul rural solicită pretransfer la cerere pe un post/catedră în mediul urban, acesta trebuie să aibă la dosar dovada îndeplinirii condițiilor art. 53, alin. 2 din metodologie. În cazul în care această dovadă lipsește nu poate fi repartizat. În aceeași situație se regăsesc și cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi. Dosarul de pretransfer la cerere sau prin schimb de post se transmite la adresa de e-mail titularizarebt@isjbt.ro, în perioada 29.05.2020-04.06.2020, conform procedurii operaționale PO 86, publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și transmisa în unitățile de învățământ.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE MOBILITATE

Document atasat: